اطلاعیه های داخلی دانشگاه
امتحانات نیم سال دوم95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 1 خرداد 95ساعت درج مطلب   :  14:35:08
اخبار داخلی
ثبت نام وام دانشجویی نیم سال دوم 94-95
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 15 اسفند 94ساعت درج مطلب   :  09:39:31
اخبار داخلی
اطلاعیه وام1- نیم سال دوم95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 15 اسفند 94ساعت درج مطلب   :  09:35:01
اخبار داخلی
برنامه هفتگی جهت حذف و اضافه
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 16 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  15:20:28
اخبار داخلی
برنامه هفتگی جهت حذف و اضافه
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 16 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  15:13:37
اخبار داخلی
برنامه هفتگی جهت حذف و اضافه
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 16 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  15:08:54
اخبار داخلی
برنامه امتحانات نیم سال دوم95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 10 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  00:00:04
اخبار داخلی
برنامه هفتگی نیم سال دوم 95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 9 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  23:49:08
اخبار داخلی